Prawo administracyjne

Doradzimy Państwu we wszelkich zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego. Zakres spraw prowadzonych przez kancelarię obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie wniosków w sprawach dotyczących zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
  • reprezentowanie stron przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentowanie stron w postępowaniach po wznowieniu postępowania w sprawach zakończonych ostateczną decyzją,
  • przygotowywanie projektów wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym;
  • dochodzenie odszkodowań za szkody spowodowane bezprawnymi decyzjami administracyjnym;
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.