Prawo rolne

W dziedzinie prawa rolnego Kancelaria oferuje:

  • obsługę transakcji dotyczących nieruchomości rolnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie); 
  • pomoc przy przekształcaniu gruntów rolnych i zmianie ich przeznaczenia; 
  • tworzenie i opiniowanie umów kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania oraz pomoc w dochodzeniu należności z tychże umów; 
  • pomoc przy tworzeniu grup producentów rolnych i świadczenie stałej obsługi prawnej na ich rzecz; 
  • dochodzenie odszkodowań za szkody łowieckie i szkody wyrządzone przez zwierzęta; 
  • rozwiązywanie sporów z zakresu prawa sąsiedzkiego; 
  • reprezentację w postępowania administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym przed ARMiR, ARR, ANR, Inspektorem Weterynarii; 
  • pomoc prawną przy dochodzeniu subwencji i dotacji; 
  • reprezentację w postępowaniach sądowych; 
  • sporządzanie opinii prawnych, porad i ekspertyz.